innovador SISTEMA D’ASSESSORAMENT

A Nogués Consultors hem desenvolupat un nou sistema d’assessorament innovador, fonamentat en mantenir una proximitat amb el client, guiant-lo, assessorant-lo i orientant-lo en totes les tasques de l’empresa, i DES DE LES SEVES PRÒPIES INSTAL·LACIONS.

MAGNÍFICS TÈCNICS I PROFESSIONALS EN GENERAL

Es troben en la situació que com a especialistes en els seus camps, generen idees i projectes, i es desenvolupen de manera excel·lent en els processos tècnics, però a l’hora de materialitzar-los des de la disjuntiva empresarial, es quan naixen moltes incerteses.

Quina es la política de empresa en aquest moments?, Quines inversions?, Quin és el millor finançament?, Quin es el cost real de producte ?, Que fem per ser competitius?, A quins mercats puc accedir?, Com fer-ho?

GERÈNCIA COMPARTIDA – CONTROL DE GESTIÓ

GERÈNCIA COMPARTIDA -CONTROL DE GESTIÓ
Aquest servei, no solament representa tenir a la seva disposició, un professional que dóna resposta i recolzament a totes les gestions, problemes i inquietuds de l’empresari, sinó que també ens col·loquem al seu costat i l’acompanyem.
DEMANI MÉS INFORMACIÓ ARA!

DETALL DEL SERVEI

ASSESSORIA DE DIRECCIÓ

ASSESSORIA DE DIRECCIÓ

Ajut a la presa de decisions, seguiment de la gestió integral de l’empresa, desenvolupament de models operatius i d’avantatges competitius per l’empresa, fixació i anàlisi dels objectius, definició de estratègies de mercat i de creixement, preparació i assistència a reunions, preparació de projectes d’innovació, millora i comerç internacional.

CONTROL DE GESTIÓ / BUSINESS INTELLIGENCE

CONTROL DE GESTIÓ / BUSINESS INTELLIGENCE

Control periòdic i seguiment de totes les àrees d’explotació de l’empresa, obtenció i anàlisi dels resultats, anàlisi de les despeses i costos, desviacions de pressupost i accions correctives, obtenció i anàlisi de dades estadístiques, medició i seguiment de la rendibilitat i avaluació dels punts crítics. Seguiment dels marges comercials i política de preus.

ASSESSORIA I SEGUIMENT FINANCER

ASSESSORIA I SEGUIMENT FINANCER

Anàlisi periòdic de la posició financera, previsió i seguiment de cartera de cobraments i pagaments, seguiment i previsió de tresoreria, control i seguiment del risc, control dels costos financers, anàlisi i seguiment de ratis econòmics i financers, gestió en bancs i entitats financeres, estudi de noves fonts de finançament i d’inversions.

COMPLIANCE OFFICER

Qui és el Compliance Officer?

A partir de la “Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio” per la qual es modifica el “Codi Penal”, les empreses poden ser responsables penalment dels delictes comesos pels administradors o els empleats de les mateixes.

El nou Codi Penal permet L’EXEMPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES, sempre i quan si abans de la comissió del delicte s’hagués adoptat la figura del COMPLIANCE OFFICER, i el seu Model de Prevenció de delictes o Codi Ètic de Funcionament.

Qui és el Compliance Officer?

El Compliance Officer és la persona responsable de supervisar i gestionar totes les qüestions relacionades amb el compliment normatiu.

PRINCIPALS TASQUES QUE REALITZA

 • Informar a la Direcció sobre la normativa existents i canvis normatius, i assessorar-los en la gestió i control eficient dels riscs de compliment.
 • Establir polítiques i procediments escrits sobre l’ implantació de la normativa. Actuar com a punt de contacte amb el personal, davant els dubtes que els hi puguin sorgir.
 • Identificar i documentar els riscos de compliment associats a les activitats comercials de l’entitat. Estudiar diferents formes per mesurar el risc de compliment i avaluar els procediments per identificar deficiències i proposar recomanacions.
 • Ha de ser l’enllaç entre entitats externes com supervisors, reguladors i experts externs.

Alguns delictes susceptibles d’atribució a la Persona Jurídica

Les penes aplicables a les persones jurídiques, que tenen totes les consideracions de greus, són les següents, nombrades a l’article 33.7

 • Delictes contra la integritat moral/ Assetjament Laboral (art. 173.1)
 • Descobriment i revelació de secrets (art. 197.3 segon paràgraf, 278-280)
 • Delicte de danys informàtics (art. 264)
 • Encobriment i blanqueig de capitals (art. 298,301-304)
 • Delictes contra Hisenda Publica i la Seguretat Social (art. 305,307-307 ter)
 • Delicte de suborn (art. 424,427)
 • Delicte comptable (art.310)
 • Delicte contra els recursos naturals i el medi ambient ( art. 325-331, etc.)
 • Multa
 • Dissolució de la persona jurídica
 • Suspensió de les activitats fins un període màxim de cinc anys
 • Cloenda dels seus locals i establiments per un període màxim de cinc anys
 • Prohibició d’activitats per un termini màxim de quinze anys
 • Inhabilitació per obtenir subvencions, beneficis fiscals o de la Seguretat Social i per a contractar en el sector públic
 • Intervenció judicial per termini màxim de cinc anys

SITUACIÓ I CONTACTE

NOGUÉS CONSULTORS
Fes el teu pressupost a mida